KontrolKalemi.Com
Tv Yedek Par?a Dev Tedarik Merkezi
?lkemizde elektronik ürünler sat?n al?n?rken “elektronik ?ans i?idir” deyimiyle muhakkak kar??la?m???n?zd?r. Bu tabi ki toplumun al??veri? deneyimleriyle ilgili bir tutumdur. Sat?n al?nan bir elektronik cihazla...
ICGS 2020 De?i?im Ba?l?yor
HAZIRLANIN! DE????M BA?LIYOR… Ak?ll? ?ehirler alan?nda da küresel bir oyuncu olma vizyonuyla ak?ll? ?ehir teknolojilerinde kendi ihtiya?lar?m?z? kar??lamakla yetinmeyecek ve geli?tirdi?i? teknolojilerle dünya pazar?na ihracat??...
cofaso eSchematic: Makine ?retiminde Elektrik CAD/CAE Entegrasyonu
Elektrik ve otomasyon mühendisli?inde, tam otomatik devre tasar?m? kula?a ?ok zormu? gibi geliyor, fakat cofaso eSchematic‘le bu art?k mümkün. Do?ru teknoloji ve yüksek entegrasyon, bir...
ENTES Ocak 2020 Tarihli Yeni Fiyat Listesini Yay?nlad?
Enerjinin oldu?u her yerde altyap?, bina ve endüstrinin ?zel ihtiya?lar?na ??zümler üreten ENTES, Ocak 2020 tarihli yeni fiyat listesini yay?nlad?.   Fiyat listesini incelemek i?in...
IBM yeni pillerini üretmek i?in deniz suyu kullan?yor
Kobalt s?k?nt?s? pil üreticilerini alternatif mineralleri ke?fetmeye y?nlendiriyor IBM , ?u anda elektrikli ara? pazar?ndan yüksek talep g?rüldü?ünden, kobalt yerine deniz suyundan ??kar?lan malzemeleri kullanan...
Camilerde Hutbeler Prompter den Okunacak
  Yerli ve milli proje “Ak?ll? Mikrofon” camilere yenilik getiriyor! Ak?ll? Hutbe Cihaz? ?e?itli camilerde test sürecini ba?ar?yla tamamlad?ktan sonra aktif olarak hizmete sunulmu?tur. Ak?ll?...
Otomatik Sigorta Nedir? Otomatik Sigorta Se?imi
Otomatik Sigorta Nedir? Otomatik sigorta bulundu?u devreyi yüksek ak?m ve k?sa devre ak?mlar?ndan koruyan bir anahtarlama elaman?d?r. Otomatik sigorta üzerinde belirtilen nominal ak?m?n üzerinde bir ak?m ge?i?inde devreyi otomatik olarak...
Python programlama dili nedir? Neden bu kadar ?nemli?
Ge?ti?imiz 4-5 y?l i?erisinde teknoloji alan?nda devrim say?labilecek geli?meler ya?and?. ?zellikle mobil cihazlarda meydana gelen...
Alternatif Ak?m?n Nedir
Alternatif Ak?m?n Tan?m? Zaman i?erisinde y?nü ve ?iddeti de?i?en ak?ma alternatif ak?m denir. En ?ok...
Güne? Enerjisi Elektrik ?retimi ?rnek Sistem Tasar?m?
Güne? Enerjisi Elektrik ?retimi ?rnek Sistem Tasar?m? Güne? enerjisinden elektrik üretimi teknoloji ve ?evre bilincinin...
Nükleer Enerji Nedir Avantajlar? ve Dezavantajlar?
Nükleer Enerji Nedir Avantajlar? ve Dezavantajlar? ?ki temel nükleer süre? vard?r. Bunlar Fisyon ve Füzyondur....
?zolasyon Trafosu Nedir? Ne ??e Yarar?
?zolasyon trafosu al?c? ile ?ebekenin birbirinden yal?t?lmas?n? ( izolasyonunu) sa?lar. ?zolasyon trafosunun En Büyük avantaj? güvenliktir. Ba?ka kullan?m amac?da ?ebekede bulunan manyetik gürültülerin, hassas olan endüstriyel cihazlara yans?mas?n? ?nler. Lineer...
Topraklama Nedir ?
Son y?llarda i? güvenli?i ve i? sa?l??? denetimlerinin artmas? ile i?letmlerin üzerinde hasasiyetle ve ciddiyetle...
Exproof Nedir ?
Explosion Prof kelimesinin k?salt?lm?? ?ekli olarak s?ylenmekte olan Exproof patlamaya kar?? korunmu? olma anlam?n? ta??r....
Elektrik Neden ?arpar?
Elektrik ?arpmas? elektrik ak?m?n?n vücudumuz üzerinden ge?mesi ve ge?erken de belli ba?l? zararlar vermesine denir....
Yap? Malzemeleri Y?netmeli?i ve Kablo Se?imine Etkisi |CPR
CPR, Yap? Malzemeleri Y?netmeli?i, Avrupa Birli?i i?erisinde yap? malzemelerinin pazarlamas?na ili?kin tüm kurallar? i?eren bir...
ICGS 2020 De?i?im Ba?l?yor
HAZIRLANIN! DE????M BA?LIYOR… Ak?ll? ?ehirler alan?nda da küresel bir oyuncu olma vizyonuyla ak?ll? ?ehir teknolojilerinde kendi ihtiya?lar?m?z? kar??lamakla yetinmeyecek ve geli?tirdi?i? teknolojilerle dünya pazar?na ihracat?? olarak girerek bu alanda küresel...
12. Uluslararas? E?F Enerji Kongresi Ve Fuar?Kap?lar?n? A?t?
EIF Uluslararas? Enerji Kongresi ve Fuar? bu y?l 12.’inci kez 6-8 Kas?m tarihlerinde Ankara’da Congresium’da...
ABB SOLAREX 2018’de yenilenen Solar ??zümleri ile ziyaret?ileriyle bulu?tu.
ABB, 05-07 Nisan 2018 tarihlerinde ?stanbul’da ger?ekle?en Solarex 11. Uluslararas? Güne? Enerjisi ve Teknolojileri Fuar?’nda,...
WAF 2017 ABB ana sponsorlu?unda ger?ekle?ti.
Dünya Mimarl?k Festivali, 10. y?l d?nümü etkinli?inde ABB’yi ana sponsor olarak a??rlad?. ABB/Busch-Jaeger, mimarl?k camias?na...
ABB, Türkiye’deki enerji üretimde k?klü ge?mi?ini sergilerken ?ncü teknolojilerini sundu.
ABB Türkiye Endüstriyel Otomasyon divizyonu Enerji ?retimi ve Su birimi, 17 Ocak 2018 tarihinde Santral...